ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" засноване на пiдставi приватизацiї орендного пiдприємства "Волиньводпроект" згiдно з рiшенням Устаночих зборiв вiд 21 лютого 1994 року №1 i є його правонаступником.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура товариства затверджена загальними зборами акцiонерiв з уточненням її щорiчно на початок року. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi структурнi пiдроздiли товариства вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдюно наказу про органiзацiю облiку та облiкової полiтики при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовуються таки методи: - для об'єктiв ОЗ груп 3,4,5,6,9 - прямолiнiйнiий метод; - для малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв - нараховується амортизацiя в розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання; - для iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється по цiлi придбання.
Текст аудиторського висновку Приватною аудиторською фiрмою "Серко" (код за ЄДРПОУ 20135311), свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм вiд 26 сiчня 2001 року № 0383, проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Iнститут "Волиньводпроект", що додається, за перiод дiяльностi з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" (код ЄДРПОУ 010350508) знаходиться за адресою: 43005, м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1. Статут товариства зареєстровано виконкомом Луцької мiської Ради 27 жовтня 1992 року.

Для перевiрки було надано таку фiнансову звiтнiсть:
- баланс (форма № 1) за станом на 31 грудня 2011 року;
- звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2011 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2011 рiк;
- звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.
Перевiрка проведена вiдповiдно до договору на проведення аудиту вiд 19 березня 2012 року № 20. Аудит розпочато 21 березня та закiнчено 12 квiтня 2012 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року № 1360. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї, так як вона передувала укладанню договору на аудит, та через характер облiкових записiв не змогли перевiрити кiлькiсть активiв шляхом проведення iнших аудиторських процедур.

У фiнансовiй звiтностi не вiдображено резерв сумнiвних боргiв та забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, створення яких передбачено Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" i 11 "Забезпечення".

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства "Iнститут "Волиньводпроект" за станом на 31 грудня 2011 року, а також фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2011 року становить 700 тис. грн. i вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, не виявлено.

Значнi правочини, коли ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, протягом 2011 року не укладались.

Система корпоративного управлiння ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект" передбачає створення наглядової ради в складi 4 чоловiк та ревiзiйної комiсiї в складi 3 чоловiк. Виконавчим органом управлiння є правлiння товариства, до складу якого входить 5 осiб. Вiдповiдальнiсть за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами несе корпоративний секретар.

Аудитором iдентифiкованi i оцiненi ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї як низькi.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнститут виконує наступнi роботи : проектно-вишукувальнi, роботи , повязанi iз створенням обєктiв архiтектури, капiтального ремонту, розширення i технiчного переозброєння; проектування нових i реконструкцiя iснуючих мелiоративних систем; здiйснення робiт iз землеустрою i землеоцiночнi роботи.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбання та вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби знаходяться за адресою : м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1 та вул. Зв'язкiвцiв,5. Розширення основних засобiв не передбачається.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента впливає видiлення державним бюджетом України коштiв на виконання робiт.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi року сплачено штраф в дохiд державного бюджету - 3315 гривень на користь Державної iнспекцiї з контролю за цiнами у Волинськiй областi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Залучення iнвестицiйних коштiв на виконання робiт не передбачених державним бюджетом.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Залучення iнвестицiйних коштiв на виконання робiт не передбачених державним бюджетом.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок В зв'язку з вiдсутнiстю вiльних коштiв дослiджень та розробок в звiтгному перiодi не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судова справа №6I99-64А вiд 25.06.2007року. Позивач: Державна iнспекцiя з контролю за цiнами у Волинськiй областi. Вiдповiдач: ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".
Розглядалася в господарському судi у Волинськiй областi. Судова справа завершена. Сплачено штраф в розмiрi 3315 гривень.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї,яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає.