ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Мiрач Павло Степанович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
11.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне пiдприємство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01035058
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область)
     Район Луцький
     Поштовий індекс 43005
     Населений пункт мiсто Луцьк
     Вулиця, будинок вулиця 8-го Березня, 1
     Міжміський код, телефон та факс (0332) 23-01-04, (0332) 23-01-04
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
    Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень Цiннi папери України 27.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)