ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
20.04.2011
66.6700000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту зборiв.
4. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
5. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2010 рiк.
6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
7. Затвердження рiчних звiтiв : правлiння, наглядової ради, висновкiв ревiзiйної комiсiї.
8. Вибори корпоративного секретаря.
9. Про порядок вилучення та знищення сертифiкатiв простих iменних акцiй Товариства. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.