ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 16.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПрАТ "IНСТИТУТ "ВОЛИНЬВОДПРОЕКТ"
ЗА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ


Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

Акцiонерам товариства


Приватною аудиторською фiрмою "Серко" (код за ЄДРПОУ 20135311), свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм вiд 26 сiчня 2001 року № 0383, проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Iнститут "Волиньводпроект", що додається, за перiод дiяльностi з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроек" (код ЄДРПОУ 010350508) знаходиться за адресою: 43005 м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1. Статут товариства зареєстровано виконкомом Луцької мiської Ради 27 жовтня 1992 року.
Для перевiрки було надано фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва у складi балансу (форма № 1-м) за станом на 31 грудня 2012 року та звiту про фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2012 рiк.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.
Перевiрка проведена вiдповiдно до договору на проведення аудиту вiд 12 березня 2013 року № 14 Аудит розпочато 12 березня та закiнчено 28 березня 2013 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року № 1360. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї, так як вона передувала укладанню договору на аудит, тому ми не маємо можливостi висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатiв.
У фiнансовiй звiтностi не вiдображенi резерв сумнiвних боргiв та забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, створення яких передбачено Положеннями (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" та 11 "Забезпечення", внаслiдок чого завищено нерозподiлений прибуток майже на 69 тис. гривень.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектх фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства "Iнститут "Волиньводпроект" за станом на 31 грудня 2012 року, а також фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Вартiсть чистих активiв товариства за станом на 31 грудня 2012 року становить 702,6 тис. грн. i вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Аудиторська думка, сформована у цьому звiтi, не стосується iншої iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, та вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi за те, чи належно подано iншу iнформацiю. Крiм цього на момент складання аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, не настав, тому вона була не сформована. i у нас не було можливостi ознайомитися з нею.
Значнi правочини, коли ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, протягом 2012 року не укладались.
Система корпоративного управлiння ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект" передбачає створення наглядової ради в складi 4 чоловiк та ревiзiйної комiсiї в складi 3 чоловiк. Виконавчим органом управлiння є правлiння товариства, до складу якого входить 5 осiб. Вiдповiдальнiсть за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами несе корпоративний секретар. В товариствi не створено окремого пiдроздiлу (посади) з виконання функцiй внутрiшнього аудиту.
Аудитором iдентифiкованi i оцiненi ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї як низькi.


Директор С. М. Кориневський

Сертифiкат серiї А № 1390, виданий Аудиторською палатою України 30 червня 1994 року. Рiшенням АПУ термiн дiї сертифiкату продовжено до 30 червня 2013 року.

28 березня 2013 року
м. Луцьк