ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 16.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2012
Кворум зборів** 72.32
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту зборiв.
4. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
5. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2011рiк.
6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi.
7. Затвердження рiчних звiтiв : правлiння, наглядової ради, висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного балансу..