ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 16.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1362.7 1752.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (53.4) (292)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 1309.3 1460.3
Інші операційні доходи 040 523.2 474.9
Інші доходи 050 0 0.3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1832.5 1935.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1093.3) (1225.2)
Інші операційні витрати 090 (655.6) (679)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (9.7) (0.1)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (1758.6) (1904.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 73.9 31.2
Податок на прибуток 140 (71.3) (30.6)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 2.6 0.6
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна