ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 577.26 545.59 0 0 577.26 545.59
будівлі та споруди 528.76 505.02 0 0 528.76 505.02
машини та обладнання 16.81 11.19 0 0 16.81 11.19
транспортні засоби 4.92 3.56 0 0 4.92 3.56
інші 26.77 25.82 0 0 26.77 25.82
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 577.26 545.59 0 0 577.26 545.59
Опис Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi.
Будiвлi i споруди знаходяться у задовiльному станi. Використовується прямолiнiйний спосiб нарахування амортизацiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 722 702.6
Статутний капітал (тис.грн.) 375.8 375.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 375.8 375.8
Опис Розрахункеова вартiсть чистих активiв визначається рiзницею мiж загальною вартiстю активiв стр.280 балансу i поточних зобов'язань стр.620 балансу.
Висновок Вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру статутного капiталу.