ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" за ЄДРПОУ 01035058
Територія   за КОАТУУ 0710100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Орган державного управління   за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників 37    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 43005, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1, (0332) 23-01-04
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 577.3 545.6
первісна вартість 031 1601.6 1580.4
знос 032 (1024.3) (1034.8)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 577.3 545.6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 167.7 112.6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 131.8 184.6
первісна вартість 161 131.8 184.6
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0.1 9
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 36.3 19
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 5.7 5.1
у тому числі в касі 231 0.2 0.3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 341.6 330.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 918.9 875.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 375.8 375.8
Додатковий вкладений капітал 320 151.3 151.3
Резервний капітал 340 1.8 1.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 173.7 193.1
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 702.6 722
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38.9 46.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 38.1 0
зі страхування 570 19.4 0
з оплати праці 580 40.1 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 79.8 107.8
Усього за розділом IV 620 216.3 153.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 918.9 875.9
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна