ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1958.7 1362.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (53.4)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 1958.7 1309.3
Інші операційні доходи 040 496.5 523.2
Інші доходи 050 1.5 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2456.7 1832.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1524.4) (1093.3)
Інші операційні витрати 090 (791) (655.6)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0.3) (9.7)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2315.7) (1758.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 141 73.9
Податок на прибуток 140 (121.6) (71.3)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 19.4 2.6
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна