ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мiрач Павло Степанович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01035058
4. Місцезнаходження Україна, 43005, Волинська область, Луцький, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1
5. Міжміський код, телефон та факс (0332) 23-01-04, (0332) 23-01-04
6. Електронна поштова адреса admin@vvp.lutsk.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://vvp.prat.ua/emitents/reports/year/2014

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)