ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 139790
3. Дата проведення державної реєстрації 27.10.1992
4. Територія (область)* Волинська область
5. Статутний капітал (грн) 375817.32
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

43.13 - Розвiдувальне бурiння

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Луцьк
2) МФО банку 303547
3) Поточний рахунок 2600701861414
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Луцьк
5) МФО банку 303547
6) Поточний рахунок 2600701861414