ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 67.03
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту зборiв.
4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2013 рiк.
5. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2013 рiк.
6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
7. Затвердження рiчних звiтiв : правлiння, наглядової ради, висновкiв ревiзiйної комiсiї,
рiчного балансу.
8. Розподiл та використання прибутку за 2013 рiк.
9. Розгляд заяв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.