ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" за ЄДРПОУ 01035058
Територія   за КОАТУУ 0710100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників, осіб 31    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 43005, Волинська обл., Луцький р-н, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1, (0332) 23-01-04

1. Баланс
на 29.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 545.6 510.4
первісна вартість 1011 1580.4 1580.6
знос 1012 (1034.8) (1070.2)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 545.6 510.4
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 112.6 127.5
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 184.6 189.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 9 0.2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 35.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5.1 14.9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 330.3 367.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 875.9 878


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 375.8 375.8
Додатковий капітал 1410 151.3 151.3
Резервний капітал 1415 1.8 1.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 193.1 193.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (5)
Усього за розділом I 1495 722 717.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 46.1 4
розрахунками з бюджетом 1620 0 38
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0.7
розрахунками з оплати праці 1630 0 41
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 107.8 76.5
Усього за розділом III 1695 153.9 160.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 875.9 878

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна