ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1590.7 1958.7
Інші операційні доходи 2120 514.2 496.5
Інші доходи 2240 0 1.5
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2104.9 2456.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1276.7) (1524.4)
Інші операційні витрати 2180 (826.3) (912.6)
Інші витрати 2270 (1.1) (0.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2104.1) (2437.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 0.8 19.4
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 0.8 19.4

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна