ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мiрач Павло Степанович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
4. Місцезнаходження Україна, 43005, Волинська область, Луцький, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1
5. Міжміський код, телефон та факс (0332) 23-01-04, (0332) 23-01-04
6. Електронна поштова адреса admin@vvp.lutsk.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

80, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://vvp.prat.ua/emitents/reports/year/2016

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2017

(дата)