ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 61.66
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв
3. Затвердження регламенту ведення зборiв.
4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
5. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2015 рiк.
6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
7. Затвердження рiчних звiтiв : правлiння, наглядової ради, висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного балансу.
8. Вибори керiвних органiв Товариства (правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї).
9. Вибори виборчої комiсiї.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.