ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ 0710100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників, осіб 29    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 43005, Волинська обл., Луцький р-н, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1, (0332) 23-01-04

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 480 453.7
первісна вартість 1011 1554.8 1521.9
знос 1012 (1074.8) (1068.2)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 480 453.7
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 89.7 76.2
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 222.7 157.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20.2 48.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 36.5 81.1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 369.1 363.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 849.1 816.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 375.8 375.8
Додатковий капітал 1410 151.3 151.3
Резервний капітал 1415 1.8 1.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 97.1 112.8
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 626 641.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 72.5 33.9
розрахунками з бюджетом 1620 40.9 48.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 20.8 0
розрахунками з оплати праці 1630 45.1 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 43.8 92.7
Усього за розділом III 1695 223.1 175.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 849.1 816.9

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна