ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект"

Код за ЄДРПОУ: 01035058
Телефон: 0332 23-10-47
e-mail: vvp.lutsk.ua@gmail.com
Юридична адреса: 43005, м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1374.4 1476.2
Інші операційні доходи 2120 748.1 852.6
Інші доходи 2240 5.7 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2128.2 2328.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1000.9) (1256.7)
Інші операційні витрати 2180 (1111.1) (1168.8)
Інші витрати 2270 (0.5) (0.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2112.5) (2425.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 15.7 -96.8
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 15.7 -96.8

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мiрач Павло Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кулай Любов Матвiївна